Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc „Rozstrzygnięciem nadzorczym” unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Policach w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Kamila Olszewskiego.

reklama

Według  wojewody, uchwała Nr XIV/147/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, w związku z czym zachodzi konieczność stwierdzenia jej nieważności.

Rada Miejska w Policach nie udowodniła, że radny Kamil Olszewski w dniu 21 października 2019 r., tj. w dniu wyborów samorządowych w Polsce nie posiadał prawa wybieralności, ani też, że utracił to prawo w terminie późniejszym, co mogłoby stanowić podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia Jego mandatu w trybie określonym przepisami Kodeksu wyborczego. Jak wskazano, Rada Miejska ma prawo podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego jedynie wówczas, gdy naruszenie przez radnego ustawowych zakazów nie budzi żadnych wątpliwości, co w analizowanej sprawie nie ma miejsca. Mając na względzie powyższe, stwierdzenie nieważności uchwały Nr XIV/147/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, jest konieczne i w pełni uzasadnione. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przedmiotowego rozstrzygnięcia.