Podczas listopadowej sesji radni podjęli uchwałę zlecającą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach zbadanie, czy radny Grzegorz Ufniarz nie naruszył zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w przepisach funkcji lub działalności. Na dzisiejszej (19 grudnia) podjęto uchwałę w tej sprawie.

reklama

19 listopada 2019 roku Wojewoda Zachodniopomorski poinformował Radę Miejską w Policach, że do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo zawierające zarzuty w odniesieniu do Grzegorza Ufniarza radnego Rady Miejskiej w Policach. Z treści nadesłanego wystąpienia wynikało, że radny Grzegorz Ufniarz prowadzi wraz żoną działalność gospodarczą na mieniu gminy.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Policach zbadała sprawę. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Gaweł przedstawił protokół pokontrolny.

- Oceniając stan faktyczny, na podstawie pozyskanej wiedzy w tym zakresie, należy przyjąć, że Grzegorz Ufniarz nie prowadzi działalności gospodarczej wraz z żoną Mają Ufniarz, która to korzysta z majątku gminy na zasadzie wynajmu pomieszczeń na stołówkę szkolną – mówił na sesji Wiesław Gaweł.

Dzisiaj w porządku obrad Rady Miejskiej znalazła się uchwała stwierdzająca brak podstaw do wygaszenia mandatu radnemu Grzegorzowi Ufniarzowi.

Za uchwałą zagłosowało 12 radnych, 5 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.