W piśmie z 5 stycznia br. przesłanym do Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Zakładowe Organizacje Związkowe wezwały pracodawcę do niezwłocznego podjęcia rokowań i wyznaczenia terminu spotkania negocjacyjnego.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


- Oczekujemy na niezwłoczne (nie później niż do 11 stycznia 2021 roku) wyznaczenie pierwszego spotkania pracodawcy z organizacjami związkowymi w ramach rokowań w celu rozwiązania zaistniałego sporu zbiorowego, zgłoszonego przez pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy. W innym wypadku będziemy zmuszeni podjąć konieczne kroki przewidziane prawem, w celu obrony praw pracowników zatrudnionych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. – czytamy w komunikacie Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Grupie Azoty Z.Ch. POLICE S.A.

Dzisiaj Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. przesłał pismo do Organizacji Związkowych.

- Oświadczamy, że Zarząd Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. podtrzymuje stanowisko wyrażone w pismach z dnia 21 i 31 grudnia 2020r. Zgłoszone przez Państwa żądania naruszają zawartą w art. 4 ust. 2 klauzulę pokoju społecznego w stosunkach pracy, gdyż dotyczą postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A., który nie został przez strony wypowiedziany.

Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy jako wyraz konsensusu pomiędzy jego stronami, stanowi wartość, którą należy chronić.

- W aktualnym stanie faktycznym i prawnym prowadzenie jakichkolwiek działań przewidzianych w ustawie, w celu niedopuszczenia do realizacji postanowień układu, oznaczać musi naruszenie przepisów ustawy. Tym samym strajk bądź inna akcja protestacyjna, jako zorganizowane wbrew przepisom ustawy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 3 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, narażą kierującego bądź organizatora na odpowiedzialność odpowiednio: karną bądź odszkodowawczą – czytamy w piśmie zarządu.

W opinii zarządu rozstrzyganie sporów pomiędzy Zakładowymi Organizacjami Związkowymi a Pracodawcą należy do kompetencji sądów pracy.

- Zarząd Spółki gotów jest w dalszym ciągu spotykać się z przedstawicielami Zakładowych Organizacji Związkowych w celu omówienia bieżącej sytuacji pracowników i realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych. Spotkania takiego nie należy jednak utożsamiać z rokowaniami w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, z oczywistych, wcześniej wyjaśnionych powodów.