Dyrektor Wód Polskich w Szczecinie podjął decyzję o odmowie skrócenia okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i zatwierdzenia nowej taryfy dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Policach.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


16 kwietnia 2020 roku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police o skrócenie okresu obowiązywania obecnej taryfy wraz z projektem nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police na okres trzech lat.

Ceny i stawki opłat abonamentowych przedstawione w projekcie taryfy wynosiły odpowiednio dla 1, 2, 3 roku obowiązywania nowej taryfy:

za dostarczanie wody: 5,19/5,49/5,69 zł netto/m3 + stawka abonamentowa w wysokości: 3,39/3,64/4,37 zł/m-c (dla trzech z czterech grup taryfowych, woda przeciwpożarowa bez abonamentu),

za odbiór ścieków: 9,47/9,63/9,76 zł netto/m3 + stawka abonamentowa w wysokości: 3,52/3,78/4,54 zł/m-c.

Aktualnie obowiązująca cena to 3,71 zł netto/m3 + stawka abonamentowa 5,67 zł/m-c za dostarczanie wody i 9,28 zł netto/m3  za odbiór ścieków (bez stawki abonamentowej). W projekcie nowej taryfy,  w porównaniu do taryfy obowiązującej, nie zostały wprowadzone nowe grupy taryfowe.

- Przedsiębiorstwo nie wykazało w sposób należyty i konieczny, istnienia dostatecznych przesłanek, przemawiających za skróceniem okresu obowiązywania aktualnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police i zatwierdzeniem nowej w kształcie postulowanym we wniosku – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. - Na wysokość cen przedstawionych w projekcie taryfy przedłożonym przez spółkę, znaczący wpływ mają koszty wynagrodzeń. Zgodnie z danymi przestawionymi przez przedsiębiorstwo, koszty te wzrosły  w latach 2017-2019 o 45,1 % dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz o 19,3 % dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Znacząco wzrosły wynagrodzenia zarządu spółki oraz rady nadzorczej (odpowiednio o ok. 270% i 100%).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma 14 dni na odwołanie się od momentu otrzymania pisma z decyzją Wód Polskich. 

źródło: Wody Polskie Szczecin