Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu nad Łarpią w celu przywrócenia funkcji: społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. 10 mieszkańców obszaru rewitalizacji zostanie zaangażowanych w fazę inwestycyjną projektu na podstawie umów wolontariackich, a dwóch mieszkańców zostanie zatrudnionych w wyniku realizacji projektu.


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Zakres prac obejmuje budowę ciągów komunikacyjnych, pomostów wędkarskich, tarasów rekreacyjnych, oświetlenia, rewaloryzację nabrzeża z miejscami do cumowania kajaków, rozmieszczenie urządzeń małej architektury, zapewnienie dostępu do wody, nasadzenia.

Powstaną strefy dla różnych grup wiekowych i społecznych (strefa relaksu, dziecka, szachistów, usług, integracji, aktywności fizycznej).  W projekcie uwzględniono rozwiązania, które dostosowują obszar do zmian klimatu poprzez wzmocnienie nabrzeża celem zapobiegania ryzyku powodziowemu w stanach podwyższonego stanu wód.

30 lipca w Urzędzie Miejskim w Policach zostanie podpisana umowa między burmistrzem Polic Władysławem Diakunem a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja terenów rekreacyjnych nad Łarpią".

Wartość umowy to 6 635 000,00 zł, a 4 000 000,00 zł stanowią środki REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 pozyskane w ramach Działania 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Dodatkowe środki na inwestycję pozyskano również z Programu INTERREG VA.