Wojewoda zachodniopomorski zarządzeniem zastępczym z dnia 8 marca zmienił nazwę ulicy w Trzebieży. Dotychczasowa nazwa WOP czyli Wojsk Ochrony Pogranicza została w ramach tzw. ustawy „dekomunizacyjnej” zakwestionowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Od 23 marca ulica WOP zostaje przemianowana na Wkrzańską.

 POLUB NAS #wirtualnepolice

W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, nazwa „WOP” jest niezgodna z art. 1 ust. 1 ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

Argumentując swoje stanowisko IPN wskazał, że: Wojska Ochrony Pogranicza (WOP) były formacją wojskową, wchodzącą w skład Sił Zbrojnych PRL. Podlegały bezpośrednio kolejnym ministerstwom w komunistycznych rządach: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego i Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z instrukcją wydaną przez Szefa departamentu WOP, Gwidona Czerwińskiego, do zadań formacji należało m.in. „organizowanie i kierowanie pracą likwidacyjną grup dywersyjnych, bandyckich, szpiegowskich w strefie nadgranicznej”. Jednostki WOP były wykorzystywane do walki m.in. z powojennym podziemiem niepodległościowym.

W wyniku przemian i transformacji ustrojowej Wojska Ochrony Pogranicza zostały rozformowane w dniu 16 maja 1991 r., a w ich miejsce utworzono Straż Graniczną, jako formację typu policyjnego o charakterze prewencyjnym, powołaną do ochrony granic Polski.

Przy braku możliwości pozostawienia dotychczasowej nazwy ulicy - mieszkańcy Trzebieży zaproponowali nazwę "Wkrzańska".

W piśmie z dnia 7 marca 2018 r., Burmistrz Polic wystosował wniosek o nadanie przedmiotowej ulicy nazwy „Wkrzańska”. Jednocześnie, Burmistrz zaakcentował, że została ona zaproponowana przez większość mieszkańców biorących udział w zebraniu wiejskim w Trzebieży.