Dotychczas na terenie gminy Police opłata za śmieci naliczana jest od osoby. Czy to się zmieni? W Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniający metodę naliczania. Jeśli radni przegłosują uchwałę – opłata za śmieci będzie naliczana od gospodarstwa domowego. Dodatkowo wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni mieszkania.

W uzasadnieniu uchwały czytamy:

- Wykonywana co roku analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi wykazuje niepokojące zjawisko dużej różnicy pomiędzy liczbą osób zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy Police a liczbą osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Najważniejszym elementem nieskuteczności obecnej metody liczonej od liczby osób zamieszkujących Gminę Police jest brak możliwości weryfikacji danych zawartych w deklaracji. Ilość osób, zwłaszcza w zabudowie wielolokalowej jest niemożliwa do sprawdzenia.

Proponowane stawki za odpady komunalne:

ODPADY SEGREGOWANE ODPADY NIESEGREGOWANE
lokale mieszkalne o powierzchni mniejszej lub równej 35,00 m2 20,00 zł 40,00 zł
lokale mieszkalne o powierzchni w przedziale od 35,01m2 do 45,00 m2 36,00 zł 72,00 zł
lokale mieszkalne o powierzchni w przedziale od 45,01m2 do 50,00 m2 48,00 zł 96,00 zł
lokale mieszkalne o powierzchni w przedziale od 50,01m2 do 65,00 m2 53,00 zł 106,00 zł
lokale mieszkalne o powierzchni powyżej 65,01 m2 57,00 zł 114,00 zł
zabudowa jednorodzinna 58,00 zł 116,00 zł


Dotychczas w Gminie Police przyjęto, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów będzie naliczana od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Do marca 2016r. stawka ta wynosiła 12 zł od każdej osoby, która zgłosiła w deklaracji selektywną zbiórkę odpadów i 20 zł od osoby, która zadeklarowała zmieszany sposób gromadzenia odpadów. Ponieważ system nie bilansował się stawki te zostały podwyższone i od kwietnia 2016 r. stawki te wynosiły odpowiednio 15 i 25 zł.

- Wadą obecnej metody jest liczba mieszkańców łatwa do zmanipulowania zarówno na poziomie pojedynczych gospodarstw w zabudowie jednorodzinnej, jak i w zabudowie wielorodzinnej – spółdzielni, zasobów komunalnych, wspólnot mieszkaniowych itp. - czytamy dalej w uzasadnieniu.

Wg projektu uchwały zmiany mają wejść w życie 1 lipca 2019 r. Jaka będzie decyzja radnych o tym się przekonamy podczas Sesji Rady Miejskiej 27 marca.