W dniach 29-30 czerwca w Trzebieży, na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego, odbędzie się impreza Czas na EkoTrzebież” czyli transgraniczna promocja wspólnej polsko-niemieckiej oferty turystycznej oraz kulturalno-ekologicznej. Będą warsztaty, konkursy, zmagania sportowe oraz prezentacje edukacyjne związane z historią, ekologią i turystyką. Odbędą się również występy sceniczne grup artystycznych.

Cztery sołectwa z terenu powiatu polickiego mogą rozpocząć realizację swoich projektów inwestycyjnych z marszałkowskim, konkursowym wsparciem w ramach „Grantów Sołeckich”. Natomiast w ramach Projektu Społecznik Hulk Team Police zdobyło wsparcie finansowe na trzy granty. Podpisanie stosownych umów odbyło się 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Policach.

Jak poinformował na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Policach burmistrz Polic Władysław Diakun, 7 czerwca odbyło się otwarcie ofert na realizację robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach. Zgłosił się jeden oferent a cena przez niego zaproponowana przewyższała kwotę środków przeznaczonych na realizację tej inwestycji.

IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie ostrzega przez burzami z gradem/1. Obszar występowania zjawiska powiat policki. Ważność od godz. 16:00 do godz. 24 dnia 26.06.2019.

Ukonstytuowała się Rada Nadzorcza VIII kadencji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Jej nowym przewodniczącym został Mariusz Kądziołka. W dniu 25 czerwca, podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do składu rady powołani zostali także: Iwona Wojnowska i Andrzej Rogowski – wyłonieni przez pracowników.