Dzisiaj (6 maja) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące m.in. zniesienia od 15 maja obowiązku zakrywania nosa i ust na świeżym powietrzu.

reklama

Obowiązek zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki dalej będzie obowiązywał: 

 • w środkach publicznego transportu zbiorowego
 • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych
 • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
 • w budynkach użyteczności publicznej
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych,
 • w kościele.

 

Nakazu zasłaniania nosa i ust nie stosuje się m.in w przypadku:

 • dziecka do ukończenia 5. roku życia;
 • kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 • osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;
 • jazdy konnej;
 • uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem lub formą wychowania lub opieki postanowi inaczej;
 • zdających oraz innych osób uczestniczących w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, jeżeli w trakcie egzaminu odległość pomiędzy poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m;

Nakazu określonego nie stosuje się również podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.