Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni rozpoczyna nabór uczestników do projektu "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" w ramach zadania 3 "Mobilne Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej".

reklama

Rekrutacja uczestników - 21 osób niepełnosprawnych ruchowo, które zostaną objęte wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, odbywa się w terminie: 04-18.05.2021 r.

Wsparciem w ramach mobilnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać objęta osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  • jest osobą niepełnosprawną ruchowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym - tj. osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności;
  • zamieszkuje na terenie województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie lub w powiecie polickim.

 

Osoba niepełnosprawna ruchowo może zostać objęta wsparciem maksymalnie przez okres 11 miesięcy. Wsparcie obejmuje usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w wymiarze średnio 8 godz. w miesiącu (1x8 godz. lub 2x4 godz.) oraz usługi transportowe zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. osoby, których dochód nie przekracza kwoty:

  • dla osoby prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe - 1051,50 zł;
  • dla osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe - 792,00 zł/na osobę.

Każde zgłoszenie do projektu podlegać będzie ocenie przez komisję rekrutacyjną.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni pod adresem ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 9/U2, 70-200 Szczecin, za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@mięsnie.szczecin.pl.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji pod numerem tel. 609 900 335.

Zobacz więcej na stronie Fundacji